Viber logo Download Rakuten Viber Button
Scan QR to view ПРОТОКОЛ on Viber
07.27.2020
ПРОТОКОЛ

Повернення 1% пенсійного збору при купівлі житла вперше. Практичні поради від адвоката Олександра Вишневого

https://protocol.ua/ru/povernennya_1_pensiynogo_zboru_pri_kupivli_gitla_vpershe_praktichni_poradi_vid_advokata_oleksandra_vishnevogo/

7:38 AM

Теперь супруги будут нести солидарную ответственность за долги друг друга | Адвокат Ростислав Кравец

https://protocol.ua/ru/teper_suprugi_budut_nesti_solidarnuyu_otvetstvennost_za_dolgi_drug_druga_advokat_rostislav_kravets/

3:07 PM

Больничный во время отпуска: права и гарантии для работника

https://protocol.ua/ru/bolnichniy_vo_vremya_otpuska_prava_i_garantii_dlya_rabotnika/

3:24 PM
07.28.2020
ПРОТОКОЛ

КГС ВС щодо строку внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ

https://protocol.ua/ru/kgs_vs_shchodo_stroku_vnesennya_dodatkovogo_vkladu_do_statutnogo_kapitalu_tov/

4:35 AM

"Спящие" и давно зарегистрированные ФЛП могут не платить ЕСВ | Адвокат Ростислав Кравец

https://protocol.ua/ru/spyashchie_i_davno_zaregistrirovannie_flp_mogut_ne_platit_esv_advokat_rostislav_kravets/

11:34 AM

КАС/ВС: Зобов’язати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою не є втручанням у дискреційні повноваження органу ( КАС/ВС у справі №825/2228/18 від 02 липня 2020 року)

https://protocol.ua/ru/kas_vs_zobov_yazati_nadati_dozvil_na_rozrobku_proektu_zemleustroyu_ne_e_vtruchannyam_u_diskretsiyni_povnovagennya_organu_(_kas_vs_u_spravi_825_2228_18_vid_02_lipnya_2020_roku)/

11:40 AM

ВС/КЦС: При придбанні будівлі до покупця НЕ переходить право власності на земельну ділянку, на якій ця будівля знаходиться, якщо таке право НЕ було оформлено продавцем до її продажу (ВС/КЦС у справі № 127/10011/18 від 19 травня 2020р.)

https://protocol.ua/ru/pri_pridbanni_budivli_do_pokuptsya_ne_perehodit_pravo_vlasnosti_na_zemelnu_dilyanku/

11:42 AM

Уголовные дела теперь может рассматривать один судья – какой категории дел коснется новый закон

https://protocol.ua/ru/ugolovnie_dela_teper_moget_rassmatrivat_odin_sudya_kakoy_kategorii_del_kosnetsya_noviy_zakon/

2:27 PM

Закон № 466: основні зміни в механізмі стягнення податкового боргу

https://protocol.ua/ru/zakon_466_osnovni_zmini_v_mehanizmi_styagnennya_podatkovogo_borgu/

2:45 PM

Юриста, який обікрав шефа, користуючись затриманням, засудили до 10 років

https://protocol.ua/ru/yurista_yakiy_obikrav_shefa_koristuyuchis_zatrimannyam_zasudili_do_10_rokiv/

3:17 PM

Замість 764 судів — 200 та «суд в смартфоні»: в ОПРР пропонують судову реформу

https://protocol.ua/ru/zamist_764_sudiv_200_ta_sud_v_smartfoni_v_oprr_proponuyut_sudovu_reformu/

3:30 PM
07.29.2020
ПРОТОКОЛ

ВС пояснив, хто може бути потерпілим від несплати аліментів

https://protocol.ua/ru/vs_poyasniv_hto_moge_buti_poterpilim_vid_nesplati_alimentiv/

3:28 AM

Вебінар на тему: Договори в сфері інтелектуальної власності.

https://protocol.ua/ru/vebinar_na_temu_dogovori_v_sferi_intelektualnoi_vlasnosti/

3:36 AM

Мінекономіки cпрогнозувало ВВП, інфляцію і курс гривні на 2021/2022 роки

https://protocol.ua/ru/minekonomiki_cprognozuvalo_vvp_inflyatsiyu_i_kurs_grivni_na_2021_rik/

4:11 AM

11 разів! Саме стільки суддя Віталій Ковтуненко примудрився відкладати підготовче засідання у справі і вважає це законним

https://protocol.ua/ru/11_raziv_same_stilki_suddya_vitaliy_kovtunenko_primudrivsya_vidkladati_pidgotovche_zasidannya_u_spravi_i_vvagae_tse_zakonnim/

4:43 AM

Legal Marketplace - место, где продают и покупают юристов - как работают интернет-магазины юридических услуг

https://protocol.ua/ru/legal_marketplace_mesto_gde_prodayut_i_pokupayut_yuristov_kak_rabotayut_internet_magazini_yuridicheskih_uslug/

6:34 AM

Проверки Гоструда ФОПов и малого бизнеса в 2020 году. Чего стоит опасаться?

https://protocol.ua/ru/proverki_gostruda_fopov_i_malogo_biznesa_v_2020_godu_chego_stoit_opasatsya/

8:38 AM

Карпатские леса начали вырубать с новой силой – законодательные запреты не работают

https://protocol.ua/ua/karpatskie_lesa_nachali_virubat_s_novoy_siloy_zakonodatelnie_zapreti_ne_rabotayut/

2:14 PM

ВС/КЦС: Визнання відповідачем факту проживання без реєстрації шлюбу саме по собі не є однозначною підставою для його задоволення, суд повинен дослідити УСІ обставини справи (ВС/КЦС № 524/10054/16 від 15.07.2020)

https://protocol.ua/ua/vs_ktss_viznannya_2/

2:17 PM

Присвоєння офіційної електронної адреси юридичним особам та ФОПам стане обов'язковим

https://protocol.ua/ua/prisvoennya_ofitsiynoi_elektronnoi_adresi_yuridichnim_osobam_ta_fopam_stane_obov_yazkovim/

2:26 PM

Виконавчому напису бути! КСУ визнав конституційними оспорювані положення Закону України «Про нотаріат»

https://protocol.ua/ru/vikonavchomu_napisu_buti_ksu_viznav_konstitutsiynimi_osporyuvani_pologennya_zakonu_ukraini_pro_notariat/

4:42 PM
Thursday
ПРОТОКОЛ

Щодо питання спрощеного судового провадження стосовно кримінальних проступків: аналіз законодавства

https://protocol.ua/ru/shchodo_pitannya_sproshchenogo_sudovogo_provadgennya_stosovno_kriminalnih_prostupkiv_analiz_zakonodavstva/

2:07 AM

ВС/КЦС: Незаконне складання адмінпротоколів є притягненням до адмінвідповідальності, а отже і підставою для стягнення моральної шкоди (ВС/КЦС у справі № 640/16169/17 від 05.02.2020)

https://protocol.ua/ru/vs_ktss_nezakonne/

4:08 AM

Більш ніж чотирнадцять мільйонів гривень за свої дії може отримати викривач хабарників — Євген Шевченко

https://protocol.ua/ua/bilsh_nig_chotirnadtsyat_milyoniv_griven_za_svoi_dii_moge_otrimati_vikrivach_habarnikiv_evgen_shevchenko/

4:16 AM

Досить шари! Міністр Малюська просить ветувати закон про мораторій на стягнення майна валютних позичальників

https://protocol.ua/ru/dosit_shari_ministr_malyuska_prosit_vetuvati_zakon_pro_moratoriy_na_styagnennya_mayna_valyutnih_pozichalnikiv/

9:06 AM

Слияние специализированных судов в один приведет к многократному удлинению сроков рассмотрения дел

https://protocol.ua/ru/sliyanie_spetsializirovannih_sudov_v_odin_privedet_k_mnogokratnomu_udlineniyu_srokov_rassmotreniya_del/

1:51 PM

Юридичні ризики при придбані житла: як їх уникнути? Поради юриста

https://protocol.ua/ru/poradi_yurista_yak_ne_popasti_na_shahraiv/

2:10 PM

Компенсація за використання власного автомобіля у службових цілях. Що з ПДФО?

https://protocol.ua/ru/kompensatsiya_za_vikoristannya_vlasnogo_avtomobilya_u_slugbovih_tsilyah_shcho_z_pdfo/

4:59 PM
Friday

Передача майна в оренду через аукціон для діючих орендарів: спірні питання нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

https://protocol.ua/ua/peredacha_mayna_v_orendu_cherez_auktsion_dlya_diyuchih_orendariv_spirni_pitannya_novogo_zakonu_ukraini_pro_orendu_dergavnogo_ta_komunalnogo_mayna/

5:10 AM

ВС/ККС: Особа, яка спровокувала насильство не може перебувати у стані необхідної оборони (ВС/ККС у справі № 748/1226/18 від 12.05.2020р.)

https://protocol.ua/ua/vs_kks_osoba_yaka_sprovokuvala/

9:10 AM

Це важливо знати! Про податок при продажу нерухомості і не тільки …

https://protocol.ua/ua/tse_vaglivo_znati_pro_podatok_pri_prodagu_neruhomosti_i_ne_tilki/

9:47 AM

Суды не могут нормально наказывать водителей за пьяное вождение из-за процессуальных нарушений в принятии нового закона

https://protocol.ua/ua/sudi_ne_mogut_normalno_nakazivat_voditeley_za_pyanoe_vogdenie_iz_za_protsessualnih_narusheniy_v_prinyatii_novogo_zakona/

10:48 AM

Суд: За перевищення швидкості, зафіксоване камерами, штраф накладається на ВЛАСНИКА автомобіля, а не на водія (Деснянський райсуд м. Чернігова у справі № 750/5503/20 від 15.07.2020)

https://protocol.ua/ua/sud_za_perevishchennya/

11:06 AM

Касса в смартфоне. Скоро чеки можно будет проверять через приложение "Дия"

https://protocol.ua/ua/kassa_v_smartfone_skoro_cheki_mogno_budet_proveryat_cherez_prilogenie_diya/

12:05 PM

ВС/КЦС: Засновник приватного підприємства, яке має статус юридичної особи, не відповідає за зобов`язаннями цієї створеної ним юридичної особи (ВС/КЦС, № 607/3095/16-ц, 06.11.19)

https://protocol.ua/ru/vs_ktss_zasnovnikom_privatnogo_pidpriemstva_yake_mae_status_yuridichnoi_osobi_ne_vidpovidae_za_zobov_yazannyami_stvorenoi_nim_yuridichnoi_osobi_(vs_ktss_607_3095_16_ts_06_11_19)/

4:05 PM

Хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті?

https://protocol.ua/ua/hto_mae_pravo_na_bezkoshtovniy_proizd_u_gromadskomu_transporti/

4:30 PM
Saturday
ПРОТОКОЛ

ВП/ВС: Договір оренди землі вважається укладеним та розпочинає свою дію з моменту державної реєстрації такого договору, а не з моменту нотаріального посвідчення чи підписання сторонами (ВП/ВС у справі № 322/1178/17 від 15 січня 2020р.)

https://protocol.ua/ua/vp_vs_dogovir_orendi_zemli_vvagaetsya_ukladenim/

12:06 PM

ВС/КАС: Орган Держгеокадастру НЕ має право відмовити у затвердженні проекту землеустрою з/д, яка приватизується, з будь-яких підстав, якщо такий проект погоджено у порядку встановленому ст. 186-1 ЗК України (ВС/КАС, № 820/4852/17 від 30 жовтня 2018р.

https://protocol.ua/ua/organ_mistsevogo_samovryaduvannya_mae_pravo_vidmoviti_u_pogodgenni_proektu_zemleustroyu_z_d/

12:08 PM
Sunday
ПРОТОКОЛ

Как и с кого взыскать ущерб за длительное рассмотрение спора в суде | Адвокат Ростислав Кравец

https://protocol.ua/ru/kak_i_s_kogo_vziskat_ushcherb_za_dlitelnoe_rassmotrenie_spora_v_sude_advokat_rostislav_kravets/

7:22 AM

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 25 по 31 липня 2020 року

https://protocol.ua/ru/oglyad_praktiki_vs_vid_rostislava_kravtsya_shcho_opublikovana_z_25_po_31_lipnya_2020_roku/

7:22 AM

Как компенсировать моральный вред. Рекомендации эксперта

https://protocol.ua/ru/kak_kompensirovat_moralniy_vred_rekomendatsii_eksperta_3/

3:02 PM

Как донимать сторону обвинения на досудебном расследовании

https://protocol.ua/ru/kak_donimat_storonu_obvineniya_na_dosudebnom_rassledovanii/

3:24 PM
Monday
ПРОТОКОЛ

Суды не могут нормально наказывать водителей за пьяное вождение из-за процессуальных нарушений в принятии нового закона

https://protocol.ua/ru/sudi_ne_mogut_normalno_nakazivat_voditeley_za_pyanoe_vogdenie_iz_za_protsessualnih_narusheniy_v_prinyatii_novogo_zakona/

2:18 AM

"613! Саме стільки справ і матеріалів в середньому перебувають на розгляді одного судді Касаційного цивільного суду — статистика"

https://protocol.ua/ru/na_odnogo_suddyu_kasatsiynogo_tsivilnogo_sudu_pripadae_v_serednomu_613_kasatsiynih_ta_apelyatsiynih_skarg_zayav_ta_klopotan_statistika/

6:30 AM

Касса в смартфоне. Скоро чеки можно будет проверять через приложение "Дия"

https://protocol.ua/ru/kassa_v_smartfone_skoro_cheki_mogno_budet_proveryat_cherez_prilogenie_diya/

6:40 AM

ВП ВС надала правовий висновок щодо визначення повноважень прокурора на представництво інтересів Держави в суді, якщо порушено порядок повідомлення вповноваженого органу про подання позову

https://protocol.ua/ua/velika_palata_verhovnogo_sudu_nadala_pravoviy_visnovok_shchodo_viznachennya_povnovagen_prokurora_na_predstavnitstvo_interesiv_dergavi_v_sudi_yakshcho_porusheno_poryadok_povidomlennya_vpovnovagenogo_organu_pro_podannya_pozovu/

9:52 AM

ВС/КЦС: Здійснені ремонтні роботи є невід`ємною частиною квартири, а тому не є об`єктом спільної сумісної власності подружжя (ВС/КЦС у справі № 645/1601/16-ц від 24.06.2020)

https://protocol.ua/ua/vs_ktss_zdiysneni/

2:34 PM

Для нарушителей ПДД. Зачем вводят электронные исполнительные документы – новый закон

https://protocol.ua/ua/dlya_narushiteley_pdd_zachem_vvodyat_elektronnie_ispolnitelnie_dokumenti_noviy_zakon/

2:39 PM
  • Share ПРОТОКОЛ Community on Facebook
  • Share ПРОТОКОЛ Community on Twitter
  • Share ПРОТОКОЛ Community on Google+

What is Viber?

Viber is a free messaging and calling app that allows people to connect with friends and family, no matter who they are or where they are from.

Stay in touch

Send texts, photos, videos and more

Audio and video calls

Make HD-quality calls and switch to video easily

Stickers & GIFs

Communicate genuinely, playfully and expressively

Create Communities

Build and manage conversations with unlimited members

Instant voice & video

Record quick-sending voice and video messages

Chat Extensions

Find & share videos, music and more right in your chats

Delete seen messages

Take back what you didn't mean to send

Multi-platform

Sync history and transfer calls to Viber for Desktop

Don't have Viber yet? Download now

Get Viber on App storeGet Viber on Google play