Viber logo Download Rakuten Viber Button
Scan QR to view НАГ-Столична Община on Viber
04.9.2020
ELV

(bell) Добре дошли в официалната Viber общност за полезна информация относно дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" Тук ще можете да намерите актуални новини, полезна информация и насоки по основните въпроси, свързани с дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" по време на извънредното положение.

11:23 AM

Система за сигурно електронно връчване

⚠️Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път: (checkmark)От днес вече можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg/). 📌 За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да заявите своето желание чрез системата - https://edelivery.egov.bg/Account/Login 🔖 Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. 📌Използването на ССЕВ изисква: (checkmark)Регистрация - https://edelivery.egov.bg/Account/Register (checkmark)Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис (checkmark)ПИК на НОИ През системата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис: (checkmark)ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ (checkmark)УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по следните начини: (checkmark)по имейл 💻на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) (checkmark)по пощата 📮 (checkmark)или чрез куриер📦. ☎️ Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва: - всеки ден от 13,00 до 14,00 часа - четвъртък от 13,00 до 17,00 часа /на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/. Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции, на електронния портал на НАГ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/382

11:23 AM

(bell) Добре дошли в официалната Viber общност за полезна информация относно дейността на Направление "Архитектура и градоустройство". Тук ще можете да намерите актуални новини, полезна информация и насоки по основните въпроси, свързани с дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" по време на извънредното положение.

11:52 AM

(paperclip) (bell) Добре дошли в официалната Viber общност за полезна информация относно дейността на Направление "Архитектура и градоустройство". Тук ще можете да намерите актуални новини, полезна информация и насоки по основните въпроси, свързани с дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" по време на извънредното положение.

11:56 AM

СЪОБЩЕНИЕ Дата на публикуване: 09.04.2020 В Държавен вестник, бр. 34 (извънреден) от 09 април 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. На основание § 2 и § 13 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби и възражения срещу административните актове, както и сроковете за изпълнение на указания, дадени от административния орган, спрени от обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в „Държавен вестник“ (от 17 април 2020 г.). Издадените административните актове влизат в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване по отношение на всички заинтересовани лица.

11:56 AM

СЪОБЩЕНИЕ⚠️ Дата на публикуване: 09.04.2020 В Държавен вестник, бр. 34 (извънреден) от 09 април 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. На основание § 2 и § 13 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби и възражения срещу административните актове, както и сроковете за изпълнение на указания, дадени от административния орган, спрени от обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в „Държавен вестник“ (от 17 април 2020 г.). Издадените административните актове влизат в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване по отношение на всички заинтересовани лица.

11:57 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

💻НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ Дата на публикуване: 30.03.2020 От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още три нови електронни услуги: (checkmark)Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП Одобрение и съгласуване на проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D (checkmark)Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=bdJXJsk2Ho0%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3 (checkmark)Заявяване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи) ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D

12:14 PM
04.10.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

💻НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ Дата на публикуване: 30.03.2020 От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още три нови електронни услуги: (checkmark)Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП Одобрение и съгласуване на проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D (checkmark)Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=bdJXJsk2Ho0%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3 (checkmark)Заявяване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи) ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D (checkmark)Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bL9G4rOLBKc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

4:40 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

💻НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ Дата на публикуване: 30.03.2020 От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още три нови електронни услуги: (checkmark)Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП Одобрение и съгласуване на проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D (checkmark)Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=bdJXJsk2Ho0%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3 (checkmark)Заявяване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи) ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D (checkmark)Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bL9G4rOLBKc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

4:40 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

💻НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ Дата на публикуване: 30.03.2020 От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още три нови електронни услуги: (checkmark)Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП Одобрение и съгласуване на проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D (checkmark)Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=bdJXJsk2Ho0%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3 (checkmark)Заявяване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи) ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D (checkmark)Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bL9G4rOLBKc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

4:40 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

💻НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ Дата на публикуване: 30.03.2020 От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още три нови електронни услуги: (checkmark)Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП Одобрение и съгласуване на проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D (checkmark)Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=bdJXJsk2Ho0%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3 (checkmark)Заявяване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи) ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D (checkmark)Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bL9G4rOLBKc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

11:21 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

💻НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ Дата на публикуване: 30.03.2020 От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още три нови електронни услуги: (checkmark)Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП Одобрение и съгласуване на проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D (checkmark)Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=bdJXJsk2Ho0%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3 (checkmark)Заявяване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект (за 1, 2 и 3 категория строежи) ‼️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти! Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-kYihVe-cU0%3D&officeId=bdJXJsk2Ho0%3D (checkmark)Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Повече информация за услугата можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bL9G4rOLBKc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

11:21 AM

Система за сигурно електронно връчване

⚠️Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път: (checkmark)От днес вече можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg/). 📌 За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да заявите своето желание чрез системата - https://edelivery.egov.bg/Account/Login 🔖 Системата за сигурно електронно връчване е-услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. 📌Използването на ССЕВ изисква: (checkmark)Регистрация - https://edelivery.egov.bg/Account/Register (checkmark)Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис (checkmark)ПИК на НОИ През системата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис: (checkmark)ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ (checkmark)УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по следните начини: (checkmark)по имейл 💻на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) (checkmark)по пощата 📮 (checkmark)или чрез куриер📦. ☎️ Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва: - всеки ден от 13,00 до 14,00 часа - четвъртък от 13,00 до 17,00 часа /на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/. Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции, на електронния портал на НАГ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/382

1:20 PM

Система за сигурно електронно връчване

⚠️Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път: (checkmark)От днес вече можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg/). 📌 За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да заявите своето желание чрез системата - https://edelivery.egov.bg/Account/Login 🔖 Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. 📌Използването на ССЕВ изисква: (checkmark)Регистрация - https://edelivery.egov.bg/Account/Register (checkmark)Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис (checkmark)ПИК на НОИ През системата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис: (checkmark)ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ (checkmark)УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по следните начини: (checkmark)по имейл 💻на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) (checkmark)по пощата 📮 (checkmark)или чрез куриер📦. ☎️ Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва: - всеки ден от 13,00 до 14,00 часа - четвъртък от 13,00 до 17,00 часа /на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/. Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции, на електронния портал на НАГ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/382

1:21 PM
04.13.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️ Във връзка с постъпили запитвания относно регистрите на Направление “Архитектура и градоустройство” Ви информираме следното: Електронният портал на НАГ съдържа важна информация, относно издадените административни актове от НАГ и 24-те районни администрации на Столична община. ❗️ Справка за издаден документ/административен акт можете да направите в електронните регистри, както следва: ✅ Разрешения за строеж (съдържа влезли в сила актове-РС, заповеди към РС). Заповеди към разрешение за строеж можете да видите като отворите информация за конкретното разрешение. За повече информация относно регистъра, прегледайте видео уроците - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/951 През месец март т.г. Направление “Архитектура и градоустройство разработи възможността за районните администрации да публикуват в регистъра и информация за издадените Протокол Образец 2, Протокол Образец 3 и Удостоверение за груб строеж към съответното РС. https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index ✅ Разрешения за поставяне https://www.sofia-agk.com/RegisterMovablePermitPortal/Index ✅ Разрешения за строеж за благоустройствени обекти https://www.sofia-agk.com/RegisterDevelopmentBuildingPermission/Index ✅ Удостоверения за въвеждане в експлоатация (действащ регистър) http://up.gis-sofia.bg/ ✅ Удостоверения за въвеждане в експлоатация (обновен регистър в тестови период - съдържа издадените удостоверения от 27.03.2020 г. до момента и връзка към картата) https://www.sofia-agk.com/RegisterCertificateForExploitationBuildings ✅ Градоустройствени заповеди - обновен регистър https://www.sofia-agk.com/registerurbanplanningorders ✅ Заповеди на дирекция "Общински строителен контрол" https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/195 ✅ Доклади на Главния архитект до СОС https://www.sofia-agk.com/registerchiefarchitectreports ✅ Визи за проектиране https://www.sofia-agk.com/registervisasofproection 📌 Как да работите правилно с регистрите на НАГ можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/951 ❗️ Регистрите имат връзка с "Карта на административните актове” https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones 📌 С подробни устройствени планове “в процедура” можете да се запознаете на следния линк: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Index 📌Всички заявления за услуги предоставяни от НАГ са достъпни на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826 ‼️Можете да се възползвате от възможностите да подадете заявлението си чрез Система за сисгурно електронно връчване - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1029 или по имейл на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com (размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) 📌Разгледайте и нашите електронни услуги: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/974

4:33 AM

Система за сигурно електронно връчване

⚠️Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път: (checkmark)От днес вече можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg/). 📌 За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да заявите своето желание чрез системата - https://edelivery.egov.bg/Account/Login 🔖 Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. 📌Използването на ССЕВ изисква: (checkmark)Регистрация - https://edelivery.egov.bg/Account/Register (checkmark)Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис (checkmark)ПИК на НОИ През системата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис: (checkmark)ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ (checkmark)РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ (checkmark)УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по следните начини: (checkmark)по имейл 💻на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) (checkmark)по пощата 📮 (checkmark)или чрез куриер📦. ☎️ Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва: - всеки ден от 13,00 до 14,00 часа - четвъртък от 13,00 до 17,00 часа /на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/. Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции, на електронния портал на НАГ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/382

7:53 AM
04.14.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

📌 На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство" в раздел "За проектанти" са публикувани Темплейти за графично оформяне при изработване на план схеми за инженерната инфраструктура към подробни устройствени планове и техни изменения. (checkmark)DWG- инженерни мрежи - TEMPLATE (checkmark)Ситуационен план на водопроводна мрежа (checkmark)Ситуационен план на газоснабдителна мрежа (checkmark)Ситуационен план на Ел. мрежи - въздушни (checkmark)Ситуационен план на Ел. мрежи - подземни (checkmark)Ситуационен план на канализационна мрежа (checkmark)Ситуационен план на топлофикация (checkmark)Ситуационен план на ТТ мрежи (checkmark)Ситуационен план на улично осветление (checkmark)Описание на специализирани линии за инженерни мрежи.rar ❗️ Забележка: Необходимо е да свалите "Описание на специализирани линии за инженерни мрежи.rar", след което да го разархивирате и да качите файловете в Autocad. ✅ Можете да изтеглите темплейтите от следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1034

4:27 AM

⚠️ Съобщение 📌 На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство", раздел "Администрация", -->"Правомощия" са публикувнани следните документи: (checkmark)ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 🔍Можете да се запознаете с документа на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Kombinirani pravomoshtia_kmet_01.07.2019_posledna zapoved.pdf (checkmark)ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 🔍Можете да се запознаете с документа на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Kombinirani pravomoshtia_gl arh_10.01.2019_posledna zapoved-1.pdf

8:45 AM
04.16.2020
ELV

(bell) СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство, в раздел "Администрация"--> "Указания" е публикувнано писмо с N САГ20-ДР00-856/16.04.2020 г. на Главния архитект на Столична община относно: (checkmark)Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията. 📌 Можете да се запознаете с писмото на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/UKAZANIA/img590.pdf

10:46 AM

(bell) СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство, в раздел "Администрация"--> "Указания" е публикувнано писмо с N САГ20-ДР00-856/16.04.2020 г. на Главния архитект на Столична община относно: (checkmark)Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията. 📌 Можете да се запознаете с писмото на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/UKAZANIA/img590.pdf

10:46 AM

(bell) СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство, в раздел "Администрация"--> "Указания" е публикувнано писмо с N САГ20-ДР00-856/16.04.2020 г. на Главния архитект на Столична община относно: (checkmark)Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията. 📌 Можете да се запознаете с писмото на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/UKAZANIA/Ykaz_Z za izvan.pologenie_1.pdf

2:59 PM
04.19.2020
ELV

Христос Воскресе! Здраве, мир и топлина в семействата Ви! Направление “Архитектура и градоустройство” Ви пожелава Светли празници!

6:20 AM
04.21.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️ Във връзка с постъпили запитвания относно заявяването на електронни услуги чрез електронния портал на Направление "Архитектура и урадоустройство" Ви уведомяваме следното: Необходими условия за заявяване на електронна услуга са: (checkmark) РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА НАГ 💻 Регистрация можете да извършите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Account/LogIn?returnUrl=%2FEservices%2FUpsert%3FserviceTypeId%3D-kYihVe-cU0%253D%26documentTypeId%3D620hvBWHf6c%253D 📌 Как да регистрирате потребителски профил в портала на НАГ можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/968 (checkmark) ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС – заявяването на услугата става чрез квалифициран електронен подпис 🔍 За Ваше улеснение можете да се запознаете с Ръководство за заявяване на е-услуга на следния линк: https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FEL.%20USLUGA%20-%20RS%2F%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0(2).pdf

5:24 AM
04.23.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

🛎 Напомняме Ви, че можете да подадете Вашето заявление към Направление "Архитектура и градоустройство", чрез Система за сигурно електронно връчване. (checkmark)Всички заявления за административни услуги, извършвани от Направление "Архитектура и градоустройство" са достъпни на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826 ❗️Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Относно правната сила на услугите за електронна препоръчана поща съгласно Регламента: Член 43 Правна сила на услугите за електронна препоръчана поща: 1. Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съдебни производства единствено на основанието, че са в електронна форма или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. 2. Данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, се ползват от презумпцията за цялост на данните, за изпращане на тези данни от идентифицирания изпращач, тяхното получаване от идентифицирания получател и за точност на указаните чрез квалифицираната услуга за електронна препоръчана поща дата и час на изпращане и получаване на данните. 1 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 (checkmark)В случаите, когато заявителят не разполага с КЕП или ПИК, може да подава заявления, молби и документи към административните преписки по имейл на следния адрес: delovodstvo@sofia-agk.com 🖇Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) (checkmark)Можете да проверявате движението на подадените заявления онлайн в страницата ни, като използвате 11-цифрения код за достъп, отпечатан в долния ляв ъгъл на Вашия входящ номер, на сления линк: https://www.sofia-agk.com/Home/Consultation

8:34 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️ СЪОБЩЕНИЕ ДO РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разработена възможност в Системата за издаване на административни актове за районните администрации на СО за предоставянето на 💻 електронна услуга Ви информираме следното: ✅ Услугата ще бъде достъпна на електронния портал на НАГ www.sofia-agk.com, Раздел „Електронни услуги“ с име: 📌 Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, които са компетентни да одобрят ✅ Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната районна администрация. ❗️ Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. ✅ Влязлото в сила РС ще се получава на място в деловодството на съответната администрация. ‼️ В тази връзка Ви информираме, че на 30.04.2020 г. от 13,00 часа ще бъде проведено онлайн обучение за служителите от районните администрации за работа в електронната система. ⚠️Необходимо е да изпратите списък със служителите, които ще работят със системата, съдържащ имена, длъжност и имейл, на който да получат линк към онлайн обучението в срок до 28.04.2020 г. 🖇 Списъкът изпращайте на имейл: office@sofia-agk.com на вниманието на Елена Василева, началник отдел "ИФСО"-НАГ, СО

9:51 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️ СЪОБЩЕНИЕ ДO РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разработена възможност в Системата за издаване на административни актове за районните администрации на СО за предоставянето на 💻 електронна услуга, Ви информираме следното: ✅ Услугата ще бъде достъпна на електронния портал на НАГ www.sofia-agk.com, Раздел „Електронни услуги“ с име: 📌 Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, които са компетентни да одобрят ✅ Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната районна администрация. ❗️ Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО. ✅ Влязлото в сила РС ще се получава на място в деловодството на съответната администрация. ‼️ В тази връзка Ви информираме, че на 30.04.2020 г. от 13,00 часа ще бъде проведено онлайн обучение за служителите от районните администрации за работа в електронната система. ⚠️Необходимо е да изпратите списък със служителите, които ще работят със системата, съдържащ имена, длъжност и имейл, на който да получат линк към онлайн обучението в срок до 28.04.2020 г. 🖇 Списъкът изпращайте на имейл: office@sofia-agk.com на вниманието на Елена Василева, началник отдел "ИФСО"-НАГ, СО

10:03 AM

(bell) СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство, в раздел "Администрация"--> "Указания" е публикувнано писмо с N САГ20-ДР00-856/16.04.2020 г. на Главния архитект на Столична община относно: (checkmark)Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията. 📌 Можете да се запознаете с писмото на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/UKAZANIA/Ykaz_Z za izvan.pologenie_1.pdf

11:38 AM
04.25.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️Издадените визи, заявени по електронен път, чрез електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство" се публикуват в Реистър "Визи за проектиране". ❗️Отново Ви напомняме, че вече можете да заявявате и получавате по електронен път: Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план - https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D 📌 Срокът за изпълнение на електронната административна услуга е 14 дни. За да заявите електронна услуга в НАГ е необходимо да имате квалифициран електронен подпис и потребителски профил на електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство". 🔍 Как да регистрирате профил можете да видите тук: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/968 🔍 Резултатът от извършената услуга (графиката на издадената виза) се визуализира в раздел информация (под съответния рег. номер) в регистъра и е прикачена към Карта на административните актове-https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones От началото на месец април Направление "Архитектура и градоустройство" надгради системата за издаване на административни актове, като предостави възможност на районните администрация да публикуват издадените визи от Главен архитект на район в Регистъра-https://www.sofia-agk.com/registervisasofproection 🔍 Можете да извършвате търсене по следните критерии: 1.Рег. Номер 2.Дата (с възможност за задаване на избран период) 3.Основание 4.Издател 5.Район 6.Местност 7. Квартал по регулация 8. Квартал по регулация 9. УПИ № 10. Идентификатор КККР (имот) 11. КВС 12. Описание регулация 13. Описание адрес

4:29 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️Издадените визи, заявени по електронен път, чрез електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство" се публикуват в Реистър "Визи за проектиране". ❗️Отново Ви напомняме, че вече можете да заявявате и получавате по електронен път: Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план - https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D 📌 Срокът за изпълнение на електронната административна услуга е 14 дни. За да заявите електронна услуга в НАГ е необходимо да имате квалифициран електронен подпис и потребителски профил на електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство". 🔍 Как да регистрирате профил можете да видите тук: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/968 🔍 Резултатът от извършената услуга (графиката на издадената виза) се получава в профила на съответния заявител и се визуализира в раздел информация (под съответния рег. номер) в регистъра и е прикачена към Карта на административните актове-https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones От началото на месец април Направление "Архитектура и градоустройство" надгради системата за издаване на административни актове, като предостави възможност на районните администрация да публикуват издадените визи от Главен архитект на район в Регистъра-https://www.sofia-agk.com/registervisasofproection 🔍 Можете да извършвате търсене по следните критерии: 1.Рег. Номер 2.Дата (с възможност за задаване на избран период) 3.Основание 4.Издател 5.Район 6.Местност 7. Квартал по регулация 8. Квартал по регулация 9. УПИ № 10. Идентификатор КККР (имот) 11. КВС 12. Описание регулация 13. Описание адрес

4:32 AM
04.30.2020

📌 От днес Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София стартира публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“. Избрахме да започнем с ✅АТРАКЦИОНЕН ПАРК „СПЛЕНДИД“. (днес не съществува) 🔘 ул. „Сердика“, ъгъла с ул. „Триадица“ (североизточен ъгъл) 🔍 Проектът можете да разгледате на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/ot arhivite na NAG/atr_park_splendid.pdf/atr_park_splendid.pdf (checkmark)ситуация, 1 бр., М 1:200 (checkmark)фасади, 2 бр., М 1:50 (checkmark)план, 1 бр., М 1:50 (checkmark)разрез, 1 бр., М 1:50 🔍 Текст към проекта можете да видите на следния линк: sofia-agk.com/Pages/Render/1036

9:37 AM
05.4.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

🛎 НОВО: Електронно заявяване на издаване на Разрешение за строеж от Главен архитект на район ⚠️От днес, 04.05.2020 г., вече можете да заявявате електронно, чрез портала на Направление „Архитектура и градоустройство“ и към съответната районна администрация: (checkmark)Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят 🔍 Услугата е достъпна на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D ❗️Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация! ‼️Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

9:51 AM
05.5.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Б. БЪЛГАРСКО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“. Тази седмица избрахме 🖇 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Б. БЪЛГАРСКО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО. архитектурно-строителна и историческа НКЦ от национално значение 📌 Обявена във в. "Известия", бр. 73 от 1955 г. и ДВ, бр. 25 от 1998 г. 📌 Бул. „Цариградско шосе“ (сега бул. „Цар Освободител“) 📌 Зона на исторически развилия се градски център 📌 Проект за сграда на Книжовното Дружество („Цариградско шосе“) 📌 Проектант арх. Херман Майеръ Хюнерваделъ, (така се подписва на проекта), 1890 г. 📌 Туш на инженерно платно, оригинал, добро състояние 🔍 Пълният текст и файловете можете да разгледате на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1038 ФАЙЛОВЕ: ✅ planove. pdf.,съдържащ: (checkmark)План основи и зимници, М 1:100 (checkmark)План партер, М 1:100 (checkmark)План 1 етаж, М 1:100 (checkmark)План 2 етаж, М 1:100 (checkmark)Ситуация, М 1:500 ✅ fasada. pdf,съдържащ: (checkmark)Южна фасада, М 1:100 ✅ razrezi. pdf, съдържащ: (checkmark)Разрези, 2 бр. М 1:100

2:13 PM
05.7.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

⚠️ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с процедура по съобщаване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация за обект „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от бул. „България“ до АМ „Люлин“ в участъка от пътен възел с бул. „България“ до ЖП линия София-Перник, райони „Витоша“ и „Овча купел“ Ви уведомяваме следното: ❗️ В Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г. e обнародвано обявление за изработването на ✅ Проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за обект „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от бул. „България“ до АМ „Люлин“ в участъка от пътен възел с бул. „България“ до ЖП линия София-Перник, райони „Витоша“ и „Овча купел“. 🔍 Проектът е публикуван на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ www.sofia-agk.com, в раздел „Подробни устройствени планове“ на интернет адрес https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans ❗️ Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., едномесечният срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ за подаване на възражения, предложения и искания по проекта се удължава до 17.05.2020 г. Заинтересованите лица могат да подават жалби и предложения в райони „Витоша” и „Овча купел“ - в срок до 17.05.2020 г.

10:47 AM
05.13.2020
ELV

🔍 ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: ✅ ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, БИВШЕ ДОХОДНО ЗДАНИЕ НА БРАТЯ БИТРАКОВИ 📌 Архитектурно-строителна НКЦ, декларирана с писмо № 1787 / 21.05.1976 г. 📌 ул. „Пиротска“ / ъгъла с бул. „Драгоман“ (сега ул. „Ст. Стамболов“) 📌 Зона на Старите пазарища Проект за къща на Иван, Евтим и Методи Битракови 📌 Проектант арх. Е. Малодонов, 1911 г. 📌 Туш на инженерно платно, оригинал, добро качество proekt.pdf, съдържащ: (checkmark) План основи и зимници, М 1:100 (checkmark)План партер, М 1:100 (checkmark) План 1 и 2 етаж, М 1:100 (checkmark)Вертикални разрези, 2 бр., М 1:100 (checkmark)Фасади, 2 бр., М 1:100 (checkmark)Ситуация, М 1:250 (magnify) Повече можете да видите на следния линк: sofia-agk.com/Pages/Render/1040

9:17 AM

🔍 ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: ✅ ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, БИВШЕ ДОХОДНО ЗДАНИЕ НА БРАТЯ БИТРАКОВИ 📌 Архитектурно-строителна НКЦ, декларирана с писмо № 1787 / 21.05.1976 г. 📌 ул. „Пиротска“ / ъгъла с бул. „Драгоман“ (сега ул. „Ст. Стамболов“) 📌 Зона на Старите пазарища Проект за къща на Иван, Евтим и Методи Битракови 📌 Проектант арх. Е. Малодонов, 1911 г. 📌 Туш на инженерно платно, оригинал, добро качество proekt.pdf, съдържащ: (checkmark) План основи и зимници, М 1:100 (checkmark)План партер, М 1:100 (checkmark) План 1 и 2 етаж, М 1:100 (checkmark)Вертикални разрези, 2 бр., М 1:100 (checkmark)Фасади, 2 бр., М 1:100 (checkmark)Ситуация, М 1:250 (magnify) Повече информация можете да видите на следния линк: sofia-agk.com/Pages/Render/1040

9:18 AM

🔍 ОТ АРХИВИТЕ НА НАГ: ✅ ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, БИВШЕ ДОХОДНО ЗДАНИЕ НА БРАТЯ БИТРАКОВИ 📌 Архитектурно-строителна НКЦ, декларирана с писмо № 1787 / 21.05.1976 г. 📌 ул. „Пиротска“ / ъгъла с бул. „Драгоман“ (сега ул. „Ст. Стамболов“) 📌 Зона на Старите пазарища Проект за къща на Иван, Евтим и Методи Битракови 📌 Проектант арх. Е. Малодонов, 1911 г. 📌 Туш на инженерно платно, оригинал, добро качество proekt.pdf, съдържащ: (checkmark) План основи и зимници, М 1:100 (checkmark)План партер, М 1:100 (checkmark) План 1 и 2 етаж, М 1:100 (checkmark)Вертикални разрези, 2 бр., М 1:100 (checkmark)Фасади, 2 бр., М 1:100 (checkmark)Ситуация, М 1:250 (magnify) Повече информация можете да видите на следния линк: sofia-agk.com/Pages/Render/1040

9:19 AM
05.15.2020
ELV

Ново пешеходно пространство в София (checkmark) Проект за трансформация на ул.“Съборна“ между бул.“Витоша“ и Градската градина Главният архитект на Столична община Здравко Здравков, общинският съветник Борис Бонев и кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков ще внесат предложение в Столичния общински съвет за временна трансформация на улица „Съборна“ в пешеходна зона. Това предложение е естествено продължение на политиката на Столична община за увеличаване на пешеходните маршрути в София, след като през 2017 година бе взето решение за продължаване на пешеходната част на бул. „Витоша“ до бул. „Александър Стамболийски“. По този начин Градската градина, която е любимо място за разходки и отдих на столичани и гостите на града, ще бъде обвързана с останалите важни пешеходни пространства в София. Обособяването на пешеходна зона по ул. “Съборна” е една от важните мерки в доклада „София – град за хората“ на датския професор арх. Ян Геел, който консултира София за подобряването на градската среда. Тази връзка между площад „Света Неделя“ и Градската градина е определена като ключова в превръщането на София в по-приятен и безопасен град. Обособяването на пешеходната зона по ул.“Съборна“ ще бъде без намеса в съществуващата инфраструктура. Предложението за пешеходната зона предвижда въвеждане на забрана за движение на моторни превозни средства и премахване на режима на паркиране „Синя зона“ по ул. “Съборна” в участъка от пл. “Св. Неделя” до ул. “Цар Калоян” и от ул. “Леге” до ул. “Княз Александър I”, както и промяна на постоянната организация на движение в участъка от ул. “Цар Калоян” до ул. “Леге”, включваща премахване на перпендикулярното паркиране до северния тротоар, обособяване на места за успоредно паркиране покрай южния тротоар, както и еднопосочно движение на моторни превозни средства в една лента в посока от ул. “Леге” към ул. “Цар Калоян”. Предлагат се и други мерки за подобряване на градската среда: премахване на местата за паркиране в рамките на кръстовището с ул. “Княз Александър I” с цел създаване на естествено продължение на Градската градина с новата пешеходна улица; премахване на старите и поставяне на нови елементи на градското обзавеждане - пейки, велостойки, кашпи и кошчета за отпадъци; възстановяване и обогатяване на градското озеленяване - засаждане на дървета в съществуващите празни посадни места и на нова зеленина в кашпи; предоставяне на възможност на заведенията за хранене да изнесат маси в разширените пешеходни пространства, но без да изграждат допълнителни структури (декинги, навеси, огради и др.). Успешната реализация на предлаганата промяна значително ще подобри тази част на центъра на града, ще спомогне за активното и ефективно ползване на градската среда от жителите и гостите на София и ще въздейства положително върху икономическата среда и малкия бизнес в района. (magnify) Представяне на проекта за трансформация на ул.“Съборна“ между площад „Света Неделя“ и Градската градина можете да разгледате тук: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/PREZENTACIA SABORNA/Presentation_web(1).pdf (letter) Вашите предложения и коментари можете да изпращате до 26 май 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com.

4:23 AM

Ново пешеходно пространство в София (checkmark) Проект за трансформация на ул.“Съборна“ между бул.“Витоша“ и Градската градина Главният архитект на Столична община Здравко Здравков, заместник-кметът по транпорт и транспортна инфраструктура Кристиан Кръстев, общинският съветник Борис Бонев и кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков ще внесат предложение в Столичния общински съвет за временна трансформация на улица „Съборна“ в пешеходна зона. Това предложение е естествено продължение на политиката на Столична община за увеличаване на пешеходните маршрути в София, след като през 2017 година бе взето решение за продължаване на пешеходната част на бул. „Витоша“ до бул. „Александър Стамболийски“. По този начин Градската градина, която е любимо място за разходки и отдих на столичани и гостите на града, ще бъде обвързана с останалите важни пешеходни пространства в София. Обособяването на пешеходна зона по ул. “Съборна” е една от важните мерки в доклада „София – град за хората“ на датския професор арх. Ян Геел, който консултира София за подобряването на градската среда. Тази връзка между площад „Света Неделя“ и Градската градина е определена като ключова в превръщането на София в по-приятен и безопасен град. Обособяването на пешеходната зона по ул.“Съборна“ ще бъде без намеса в съществуващата инфраструктура. Предложението за пешеходната зона предвижда въвеждане на забрана за движение на моторни превозни средства и премахване на режима на паркиране „Синя зона“ по ул. “Съборна” в участъка от пл. “Св. Неделя” до ул. “Цар Калоян” и от ул. “Леге” до ул. “Княз Александър I”, както и промяна на постоянната организация на движение в участъка от ул. “Цар Калоян” до ул. “Леге”, включваща премахване на перпендикулярното паркиране до северния тротоар, обособяване на места за успоредно паркиране покрай южния тротоар, както и еднопосочно движение на моторни превозни средства в една лента в посока от ул. “Леге” към ул. “Цар Калоян”. Предлагат се и други мерки за подобряване на градската среда: премахване на местата за паркиране в рамките на кръстовището с ул. “Княз Александър I” с цел създаване на естествено продължение на Градската градина с новата пешеходна улица; премахване на старите и поставяне на нови елементи на градското обзавеждане - пейки, велостойки, кашпи и кошчета за отпадъци; възстановяване и обогатяване на градското озеленяване - засаждане на дървета в съществуващите празни посадни места и на нова зеленина в кашпи; предоставяне на възможност на заведенията за хранене да изнесат маси в разширените пешеходни пространства, но без да изграждат допълнителни структури (декинги, навеси, огради и др.). Успешната реализация на предлаганата промяна значително ще подобри тази част на центъра на града, ще спомогне за активното и ефективно ползване на градската среда от жителите и гостите на София и ще въздейства положително върху икономическата среда и малкия бизнес в района. (magnify) Представяне на проекта за трансформация на ул.“Съборна“ между площад „Света Неделя“ и Градската градина можете да разгледате тук: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/PREZENTACIA SABORNA/Presentation_web(1).pdf (letter) Вашите предложения и коментари можете да изпращате до 26 май 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com.

6:00 AM
05.19.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

🛎 Покана за публична консултация Изменение на проекта за възстановяване на зона 4 от централна градска част Завърши изменението на работния инвестиционен проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. Преработката на проекта беше възложена на носителите на авторските права – екипът арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София. С възложеното препроектиране сме поставили следните задачи на проектантския екип: (checkmark) Ново проектно решение за градината в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“, ул. „Париж“, подпорна стена към Централен военен клуб, което да включва задължително запазване на съществуващата алейна мрежа; запазване на скулптурите на проф. Любомир Далчев и паметника на Българския опълченец; премахване на предвидените пейки в тревните площи и поставяне им в алейната мрежа. (checkmark) Запазване в максимална степен на вида, характера и местоположението на градското обзавеждане в зоната, като се предвиждат нови елементи с класически дизайн, характерен за градската среда в централната част на София. (checkmark) Нови технически и технологични решения за предвидените строително-ремонтни работи в прилежащите площи на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, съобразени с изготвените актуални обследвания на сградите от Министерство на отбраната - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“; (checkmark)Ново проектно решение за уличното осветление, съобразено с изискванията на Министерство на културата в зоната на пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ и на пл. „Народното събрание“. (checkmark)Актуализиране на детайли и фрагменти в разработката по отношение на настилки, достъпна среда и др. Изготвяне на ново проектно решение в частта вертикално планиране и отводняване за територията на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“. Новото решение следва да е съобразено със съществуващата канализационна мрежа; (checkmark) Отпадане на предвиденото уширяване на тротоара по югозападната дъга на пл. „Народно събрание“ с актуализиране на организацията на движението по отношение на паркирането и запазване на начина на отводняване чрез точкови отводнители. (checkmark)Промяна на местоположението на предвидените самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Ал. Невски“, като се изменят и проектната документация на външните ВиК връзки на тоалетните при съобразяване със съществуващото положение на ВиК мрежите в територията. (checkmark)Въвеждане на етапност при изпълнението на обекта с цел намаляване на неудобствата при изпълнението на проекта за живущите и работещите в зоната, както и за туристите и останалите граждани, посещаващи централната градска част; Вашите мнения и предложения по предаденото изменение на проекта може да изпращате на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com до 01.06.2020 г. Онлайн дискусията ще се проведе на 03.06.2020 г. от 16,00 часа, като платформата ще бъде обявена допълнително. 🔍 С проекта може да се запознаете тук: https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/E_oAM21m8OI%3d

1:15 PM

🛎 Покана за публична консултация Изменение на проекта за възстановяване на зона 4 от централна градска част Завърши изменението на работния инвестиционен проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. Преработката на проекта беше възложена на носителите на авторските права – екипът арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София. С възложеното препроектиране сме поставили следните задачи на проектантския екип: (checkmark) Ново проектно решение за градината в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“, ул. „Париж“, подпорна стена към Централен военен клуб, което да включва задължително запазване на съществуващата алейна мрежа; запазване на скулптурите на проф. Любомир Далчев и паметника на Българския опълченец; премахване на предвидените пейки в тревните площи и поставяне им в алейната мрежа. (checkmark) Запазване в максимална степен на вида, характера и местоположението на градското обзавеждане в зоната, като се предвиждат нови елементи с класически дизайн, характерен за градската среда в централната част на София. (checkmark) Нови технически и технологични решения за предвидените строително-ремонтни работи в прилежащите площи на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, съобразени с изготвените актуални обследвания на сградите от Министерство на отбраната - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“; (checkmark)Ново проектно решение за уличното осветление, съобразено с изискванията на Министерство на културата в зоната на пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ и на пл. „Народното събрание“. (checkmark)Актуализиране на детайли и фрагменти в разработката по отношение на настилки, достъпна среда и др. Изготвяне на ново проектно решение в частта вертикално планиране и отводняване за територията на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“. Новото решение следва да е съобразено със съществуващата канализационна мрежа; (checkmark) Отпадане на предвиденото уширяване на тротоара по югозападната дъга на пл. „Народно събрание“ с актуализиране на организацията на движението по отношение на паркирането и запазване на начина на отводняване чрез точкови отводнители. (checkmark)Промяна на местоположението на предвидените самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Ал. Невски“, като се изменят и проектната документация на външните ВиК връзки на тоалетните при съобразяване със съществуващото положение на ВиК мрежите в територията. (checkmark)Въвеждане на етапност при изпълнението на обекта с цел намаляване на неудобствата при изпълнението на проекта за живущите и работещите в зоната, както и за туристите и останалите граждани, посещаващи централната градска част; Вашите мнения и предложения по предаденото изменение на проекта може да изпращате на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com до 01.06.2020 г. Онлайн дискусията ще се проведе на 03.06.2020 г. от 16,00 часа, като платформата ще бъде обявена допълнително. 🔍 С проекта може да се запознаете тук: sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/E_oAM21m8OI=

1:15 PM

🛎 Покана за публична консултация Изменение на проекта за възстановяване на зона 4 от централна градска част Завърши изменението на работния инвестиционен проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. Преработката на проекта беше възложена на носителите на авторските права – екипът арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София. С възложеното препроектиране сме поставили следните задачи на проектантския екип: (checkmark) Ново проектно решение за градината в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“, ул. „Париж“, подпорна стена към Централен военен клуб, което да включва задължително запазване на съществуващата алейна мрежа; запазване на скулптурите на проф. Любомир Далчев и паметника на Българския опълченец; премахване на предвидените пейки в тревните площи и поставяне им в алейната мрежа. (checkmark) Запазване в максимална степен на вида, характера и местоположението на градското обзавеждане в зоната, като се предвиждат нови елементи с класически дизайн, характерен за градската среда в централната част на София. (checkmark) Нови технически и технологични решения за предвидените строително-ремонтни работи в прилежащите площи на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, съобразени с изготвените актуални обследвания на сградите от Министерство на отбраната - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“; (checkmark)Ново проектно решение за уличното осветление, съобразено с изискванията на Министерство на културата в зоната на пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ и на пл. „Народното събрание“. (checkmark)Актуализиране на детайли и фрагменти в разработката по отношение на настилки, достъпна среда и др. Изготвяне на ново проектно решение в частта вертикално планиране и отводняване за територията на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“. Новото решение следва да е съобразено със съществуващата канализационна мрежа; (checkmark) Отпадане на предвиденото уширяване на тротоара по югозападната дъга на пл. „Народно събрание“ с актуализиране на организацията на движението по отношение на паркирането и запазване на начина на отводняване чрез точкови отводнители. (checkmark)Промяна на местоположението на предвидените самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Ал. Невски“, като се изменят и проектната документация на външните ВиК връзки на тоалетните при съобразяване със съществуващото положение на ВиК мрежите в територията. (checkmark)Въвеждане на етапност при изпълнението на обекта с цел намаляване на неудобствата при изпълнението на проекта за живущите и работещите в зоната, както и за туристите и останалите граждани, посещаващи централната градска част; Вашите мнения и предложения по предаденото изменение на проекта може да изпращате на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com до 01.06.2020 г. Онлайн дискусията ще се проведе на 03.06.2020 г. от 16,00 часа, като платформата ще бъде обявена допълнително. 🔍 С проекта може да се запознаете тук: sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/E_oAM21m8OI=

1:16 PM

🛎 Покана за публична консултация Изменение на проекта за възстановяване на зона 4 от централна градска част Завърши изменението на работния инвестиционен проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. Преработката на проекта беше възложена на носителите на авторските права – екипът арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София. С възложеното препроектиране сме поставили следните задачи на проектантския екип: (checkmark) Ново проектно решение за градината в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“, ул. „Париж“, подпорна стена към Централен военен клуб, което да включва задължително запазване на съществуващата алейна мрежа; запазване на скулптурите на проф. Любомир Далчев и паметника на Българския опълченец; премахване на предвидените пейки в тревните площи и поставяне им в алейната мрежа. (checkmark) Запазване в максимална степен на вида, характера и местоположението на градското обзавеждане в зоната, като се предвиждат нови елементи с класически дизайн, характерен за градската среда в централната част на София. (checkmark) Нови технически и технологични решения за предвидените строително-ремонтни работи в прилежащите площи на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, съобразени с изготвените актуални обследвания на сградите от Министерство на отбраната - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“; (checkmark)Ново проектно решение за уличното осветление, съобразено с изискванията на Министерство на културата в зоната на пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ и на пл. „Народното събрание“. (checkmark)Актуализиране на детайли и фрагменти в разработката по отношение на настилки, достъпна среда и др. Изготвяне на ново проектно решение в частта вертикално планиране и отводняване за територията на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“. Новото решение следва да е съобразено със съществуващата канализационна мрежа; (checkmark) Отпадане на предвиденото уширяване на тротоара по югозападната дъга на пл. „Народно събрание“ с актуализиране на организацията на движението по отношение на паркирането и запазване на начина на отводняване чрез точкови отводнители. (checkmark)Промяна на местоположението на предвидените самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Ал. Невски“, като се изменят и проектната документация на външните ВиК връзки на тоалетните при съобразяване със съществуващото положение на ВиК мрежите в територията. (checkmark)Въвеждане на етапност при изпълнението на обекта с цел намаляване на неудобствата при изпълнението на проекта за живущите и работещите в зоната, както и за туристите и останалите граждани, посещаващи централната градска част; Вашите мнения и предложения по предаденото изменение на проекта може да изпращате на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com до 01.06.2020 г. Онлайн дискусията ще се проведе на 03.06.2020 г. от 16,00 часа, като платформата ще бъде обявена допълнително. 🔍 С проекта може да се запознаете тук: sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/E_oAM21m8OI=

1:16 PM
05.22.2020
ELV

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 - sofia.bg/documents/20182/8138185/2020-05-22-скица+1.jpg/8aed01fc-6e72-4f40-9d3b-080267b9a02b?t=1590155461343 🔍 Табло 2 - sofia.bg/documents/20182/8138185/2020-05-22-скица+2.jpg/6c917465-4b2a-4c3e-9e85-11f5e2e76a47?t=1590155461555 🔍 Табло 3 - sofia.bg/documents/20182/8138185/2020-05-22-скица+3.jpg/9949914e-c850-41c8-83c3-3eac463cd177?t=1590155461710

10:36 AM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍 Табло 2 - sofia.bg/documents/20182/8138185/2020-05-22-скица+2.jpg/6c917465-4b2a-4c3e-9e85-11f5e2e76a47?t=1590155461555 🔍 Табло 3 - sofia.bg/documents/20182/8138185/2020-05-22-скица+3.jpg/9949914e-c850-41c8-83c3-3eac463cd177?t=1590155461710

12:26 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 - 🔍 Табло 3 - sofia.bg/documents/20182/8138185/2020-05-22-скица+3.jpg/9949914e-c850-41c8-83c3-3eac463cd177?t=1590155461710

12:27 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:28 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:28 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:28 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:28 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Видео с проекта за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“: youtube.com/watch?v=f6_DtPd9nxo&feature=youtu.be 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:37 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Видео с проекта за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“: youtube.com/watch?v=f6_DtPd9nxo&feature=youtu.be 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:37 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Видео с проекта за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“: youtube.com/watch?v=f6_DtPd9nxo&feature=youtu.be 🔍Табло 1 -sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo1.pdf 🔍Табло 2 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablо2.pdf 🔍 Табло 3 - sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Tablo3.pdf

12:37 PM

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“

Проект за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ Йорданка Фандъкова: С проекта постигаме баланс между всички участници в движението Представяме интегриран проект за трансформация на организацията на движението бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. “С проекта целим баланс между всички участници в движението. Той е насочен към реализацията на повече велоалеи и пешеходни пространства и показва нашата визия за превръщането на София в град на хората.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на предложението за трансформация на организацията на движение по бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“ в зоната около парка на НДК. Тя представи проекта заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.кмета по транспорт Кристиян Кръстев, общинския съветник Борис Бонев, както и съветниците Силвия Христова и Зафир Зарков. Предложението за трансформация на движението ще бъде разгледано в Столичен общински съвет, след което има готовност да започнем изпълнение, каза също кметът Фандъкова По думите на кмета Фандъкова „По проекта се работи отдавна - още със започване на третата линия на метрото инж.Братоев работи и по наземната част. Неслучайно винаги казвам, че метрото променя и градската среда", посочи също кметът. С проекта е помислено за всички участници в движението – велосипедисти, пешеходци, градския транспорт. Решението, което се предлага, включва няколко участъка от бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Витоша" и ул. „Фритьоф Нансен". Проектът създава свързаност на велоалеите през центъра. Предвиждат се две еднопосочни велоалеи, които се свързват с шест съществуващи велотрасета в мрежа – ул.“Г.С.Раковски“, НДК, бул.“Прага“, бул.“Цар Борис Трети“. От страната на бул. „Витоша" велоалеята се сваля на пътното платно. Тротоарът по бул.“Патриарх Евтимий“ остава само за пешеходци. Освен велоалея на бул. „Патриарх Евтимий“ се обособява бус лента. От университета до „Петте кьошета" времето за придвижване ще бъде съкратено и това ще насърчи хората да използват градски транспорт. Създава се директна връзка със тролейбус №7 между Лозенец и НДК. По ул.. „Фритьоф Нансен" движението ще е двупосочно, което облекчава придвижването. Помислено е и за паркирането в района. Запазват се възможността за паркиране и оптимално използване на пространството. В момента общината разработва и проектите за пет нови велоалеи, които може да изпълним в рамките на тази година и отговарят на целта да направим по-голяма свързаност в града, посочи също Фандъкова. Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че „Изключително е важно да предоставим на хората свързани велосипедни трасета, които да дават възможност да предпочитат хората велосипед пред личния автомобил. „Преди около четири години преброяванията показаха, че велосипедистите в града са малко над 1%. Сега човек с просто око може да види колко велосипедисти ползват лентата, която е по бул. „Дондуков“. По думите му убеден съм, че с трансформацията по бул.“Патриарх Евтимий“ повече хора ще предпочетат да слязат от автомобилите си. По думите на общинския съветник Борис Бонев, това е всеобхватен проект, който включва една цяла зона на всички участници в движението. Проектът е в унисон със съвременните и модерни начини на разпределение на публичните пространства, особено в контекста на коронавируса. Зам.-кметът Кристиян Кръстев каза, че след като проектът бъде разгледан разгледан от Столичния общински съвет ще можем да пристъпим към изпълнение. Искаме да имаме интегриран подход и да подобрим придвижването на всички участници в движението. Успяхме с този проект да променим и организацията движение по ул.“Раковски“ в частта между бул.“Васил Левски“ и бул.“Патриарх Евтимий“, където подобряваме възможностите за паркиране. Гражданите могат да разгледат проекта и да направят предложения и коментари. ⚠️ Вашите предложения можете да изпращате до 2 юни 2020 г. на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. 🎥 Видео с проекта за трансформация на движението на бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Витоша“, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ и ул.“Г.С.Раковски“: https://www.youtube.com/watch?v=f6_DtPd9nxo&feature=youtu.be 🔍Табло 1 -https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FTablo1.pdf 🔍Табло 2 - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FTabl%D0%BE2.pdf 🔍 Табло 3 - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FTablo3.pdf

12:38 PM
05.25.2020
ELV

⚠️ Нов адрес на Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ С решение № 16 от 19 декември 2019 година на Столичния общински съвет Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ премина на подчинение на Направление „Архитектура и градоустройство“. В тази връзка в периода 26 – 29 май т.г. работните места на служителите в дирекцията ще бъдат преместени в сградата на ул. „Сердика“ № 5. ❗️ От 26 май 2020 г. се закрива деловодството на бул. „Ломско шосе“ № 2А. Заявления и документи, адресирани към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, ще се приемат само в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ на ул. „Сердика“ № 5.

8:17 AM
06.1.2020
ELV

От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“. Тази седмица избрахме БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Проект за възобновяване на храм „Света София“ Проектант арх. Антон Торньов, 1904 г. Туш на инженерно платно, оригинал, лошо качество Това е първият одобрен проект за реставрация на базиликата. На чертежите е означено с червен туш тези части от нея, които се възстановяват. Това са петоъгълната апсида от изток, северната част на западната фасада и двете фланкиращи я стълбищни клетки от север и юг. В проекта е показано обемно-пространствено възстановяване и реставрацията по фасади. Арх. Торньов демострира зрял реставраторски подход и придържане към археологическите проучвания. Неговият проект не се реализира. Той е основа за творчески обсъждания и търсене на правилния подход за реставрацията на базиликата. Проектът служи за основа на проведената от арх. Александър Рашенов цялостна реставрация на храма през 1930 г. ФАЙЛ: proekt-sv_sofia.pdf, съдържащ: o План, M 1:200 o Разрез а-б, М 1:200 o Разрез в-г, М 1:200 o Разрез д-е, М 1:200 o Източен изглед, М 1:200 o Западен изглед, М 1:200 o Южен изглед, М 1:200 🔍 Файлът е достъпен на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/ot arhivite na NAG/SVETA SOFIA/proekt-sv_sofia.pdf

5:53 AM

От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“ - От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“. Тази седмица избрахме БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Проект за възобновяване на храм „Света София“ Проектант арх. Антон Торньов, 1904 г. Туш на инженерно платно, оригинал, лошо качество Това е първият одобрен проект за реставрация на базиликата. На чертежите е означено с червен туш тези части от нея, които се възстановяват. Това са петоъгълната апсида от изток, северната част на западната фасада и двете фланкиращи я стълбищни клетки от север и юг. В проекта е показано обемно-пространствено възстановяване и реставрацията по фасади. Арх. Торньов демострира зрял реставраторски подход и придържане към археологическите проучвания. Неговият проект не се реализира. Той е основа за творчески обсъждания и търсене на правилния подход за реставрацията на базиликата. Проектът служи за основа на проведената от арх. Александър Рашенов цялостна реставрация на храма през 1930 г. ФАЙЛ: proekt-sv_sofia.pdf, съдържащ: o План, M 1:200 o Разрез а-б, М 1:200 o Разрез в-г, М 1:200 o Разрез д-е, М 1:200 o Източен изглед, М 1:200 o Западен изглед, М 1:200 o Южен изглед, М 1:200 🔍 Файлът е достъпен на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/ot arhivite na NAG/SVETA SOFIA/proekt-sv_sofia.pdf Тази седмица избрахме БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Проект за възобновяване на храм „Света София“ Проектант арх. Антон Торньов, 1904 г. Туш на инженерно платно, оригинал, лошо качество Това е първият одобрен проект за реставрация на базиликата. На чертежите е означено с червен туш тези части от нея, които се възстановяват. Това са петоъгълната апсида от изток, северната част на западната фасада и двете фланкиращи я стълбищни клетки от север и юг. В проекта е показано обемно-пространствено възстановяване и реставрацията по фасади. Арх. Торньов демострира зрял реставраторски подход и придържане към археологическите проучвания. Неговият проект не се реализира. Той е основа за творчески обсъждания и търсене на правилния подход за реставрацията на базиликата. Проектът служи за основа на проведената от арх. Александър Рашенов цялостна реставрация на храма през 1930 г. ФАЙЛ: proekt-sv_sofia.pdf, съдържащ: o План, M 1:200 o Разрез а-б, М 1:200 o Разрез в-г, М 1:200 o Разрез д-е, М 1:200 o Източен изглед, М 1:200 o Западен изглед, М 1:200 o Южен изглед, М 1:200 🔍 Файлът е достъпен на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/ot arhivite na NAG/SVETA SOFIA/proekt-sv_sofia.pdf

5:57 AM

От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“. Тази седмица избрахме БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Проект за възобновяване на храм „Света София“ Проектант арх. Антон Торньов, 1904 г. Туш на инженерно платно, оригинал, лошо качество Това е първият одобрен проект за реставрация на базиликата. На чертежите е означено с червен туш тези части от нея, които се възстановяват. Това са петоъгълната апсида от изток, северната част на западната фасада и двете фланкиращи я стълбищни клетки от север и юг. В проекта е показано обемно-пространствено възстановяване и реставрацията по фасади. Арх. Торньов демострира зрял реставраторски подход и придържане към археологическите проучвания. Неговият проект не се реализира. Той е основа за творчески обсъждания и търсене на правилния подход за реставрацията на базиликата. Проектът служи за основа на проведената от арх. Александър Рашенов цялостна реставрация на храма през 1930 г. ФАЙЛ: proekt-sv_sofia.pdf, съдържащ: o План, M 1:200 o Разрез а-б, М 1:200 o Разрез в-г, М 1:200 o Разрез д-е, М 1:200 o Източен изглед, М 1:200 o Западен изглед, М 1:200 o Южен изглед, М 1:200 🔍 Файлът е достъпен на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/ot arhivite na NAG/SVETA SOFIA/proekt-sv_sofia.pdf

5:57 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1035 Тази седмица избрахме БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“ Проект за възобновяване на храм „Света София“ Проектант арх. Антон Торньов, 1904 г. Туш на инженерно платно, оригинал, лошо качество Това е първият одобрен проект за реставрация на базиликата. На чертежите е означено с червен туш тези части от нея, които се възстановяват. Това са петоъгълната апсида от изток, северната част на западната фасада и двете фланкиращи я стълбищни клетки от север и юг. В проекта е показано обемно-пространствено възстановяване и реставрацията по фасади. Арх. Торньов демострира зрял реставраторски подход и придържане към археологическите проучвания. Неговият проект не се реализира. Той е основа за творчески обсъждания и търсене на правилния подход за реставрацията на базиликата. Проектът служи за основа на проведената от арх. Александър Рашенов цялостна реставрация на храма през 1930 г. ФАЙЛ: proekt-sv_sofia.pdf, съдържащ: o План, M 1:200 o Разрез а-б, М 1:200 o Разрез в-г, М 1:200 o Разрез д-е, М 1:200 o Източен изглед, М 1:200 o Западен изглед, М 1:200 o Южен изглед, М 1:200 🔍 Файлът е достъпен на следния линк: https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arhivite%20na%20NAG%2FSVETA%20SOFIA%2Fproekt-sv_sofia.pdf

5:57 AM
06.2.2020
ELV

Cisco Webex Meetings

⚠️ Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, арх. Здравко Здравков и Любо Георгиев ще представят обобщение на процеса по създаване на Визията и следващите стъпки в стратегическото и пространствено планиране на града ❗️На 2.06.2020 (вторник) от 10 часа в зала 1 на Направление “Архитектура и градоустройство” на ул. Сердика 5 ще се проведе представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет. Процеса по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община ще бъдат представени от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и общинското предприятие “Софпроект - Общ градоустройствен план”. Визията за София е през 2050 София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столична община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г. За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса. За създаването на Визия за София през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред. 🎥 Събитието можете да гледате на живо на следния линк: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m54f211a532cd7fee630b0a31cc103e40 Meeting number (access code): 163 751 5001 Password: 9tPXqRJuP37 или на официaлната фейсбук страница на Направление "Архитектура и градоустройство" https://www.facebook.com/ArchitectureSofia

2:38 AM

Cisco Webex Meetings

⚠️ Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, арх. Здравко Здравков и Любо Георгиев ще представят обобщение на процеса по създаване на Визията и следващите стъпки в стратегическото и пространствено планиране на града ❗️На 2.06.2020 (вторник) от 10 часа в зала 1 на Направление “Архитектура и градоустройство” на ул. Сердика 5 ще се проведе представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет. Процеса по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община ще бъдат представени от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и общинското предприятие “Софпроект - Общ градоустройствен план”. Визията за София е през 2050 София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столична община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г. За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса. За създаването на Визия за София през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред. 🎥 Събитието можете да гледате на живо на следния линк: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m54f211a532cd7fee630b0a31cc103e40 Meeting number (access code): 163 751 5001 Password: 9tPXqRJuP37 или на официaлната фейсбук страница на Направление "Архитектура и градоустройство" https://www.facebook.com/ArchitectureSofia Документът, който ще бъде внесен за разглеждане можете да видите на следния линк: https://vizia.sofia.bg/

2:44 AM

Столична Община Направление "Архитектура и градоустройство"

⚠️ Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, арх. Здравко Здравков и Любо Георгиев ще представят обобщение на процеса по създаване на Визията и следващите стъпки в стратегическото и пространствено планиране на града ❗️На 2.06.2020 (вторник) от 10 часа в зала 1 на Направление “Архитектура и градоустройство” на ул. Сердика 5 ще се проведе представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет. Процеса по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община ще бъдат представени от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и общинското предприятие “Софпроект - Общ градоустройствен план”. Визията за София е през 2050 София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столична община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г. За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса. За създаването на Визия за София през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред. 🎥 Събитието можете да гледате на живо на официaлната фейсбук страница на Направление "Архитектура и градоустройство" https://www.facebook.com/ArchitectureSofia Документът, който ще бъде внесен за разглеждане можете да видите на следния линк: https://vizia.sofia.bg/

3:11 AM

Визия за София - Начало - Визия за София

⚠️ Дългосрочната стратегия “Визия за София” с хоризонт 2050 влиза за разглеждане и гласуване в Столичен общински съвет. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, арх. Здравко Здравков и Любо Георгиев ще представят обобщение на процеса по създаване на Визията и следващите стъпки в стратегическото и пространствено планиране на града ❗️На 2.06.2020 (вторник) от 10 часа в зала 1 на Направление “Архитектура и градоустройство” на ул. Сердика 5 ще се проведе представяне по повод внасянето на Визия за София за разглеждане и гласуване от Столичен общински съвет. Процеса по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на Столична община ще бъдат представени от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и общинското предприятие “Софпроект - Общ градоустройствен план”. Визията за София е през 2050 София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столична община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г. За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса. За създаването на Визия за София през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред. Документът, който ще бъде внесен за разглеждане можете да видите на следния линк: https://vizia.sofia.bg/

4:47 AM

Join our Cloud HD Video Meeting now

Направление „Архитектура и градоустройство“ Ви кани на онлайн дискусия в Zoom meeting. 📌 Име на стаята: Зона 4, Централна градска част 📌 Информация за стаята: Онлайн дискусия за проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. 📌 Час на срещата: 16:00 ч., 03.06.2020 г. 🔍 Линк към онлайн дискусията: https://zoom.us/j/97036462256?pwd=S3ZwUklteGI5YjJsMEtMSnJXRzU3UT09 🔍 Meeting ID: 970 3646 2256 🔍 Password: 0000 ❗️Уточнение: Всички, които искат да участват в онлайн дискусията, е необходимо предварително да имат регистрация в ZOOM. ⚠️ Можете да се регистрирате на следния линк: https://zoom.us/ или да го изтеглите от App Store на Вашия мобилен телефон

10:20 AM
06.3.2020
ELV

🔍 Презентацията от онлайн дискусията за проект за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централната градска част на гр. София, Зона 4, което беше възложено от Столична община. Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“ можете да видите на следния линк: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Presentation_Analysis_04.02.2020.pdf

10:49 AM
06.8.2020
ELV

iSofMap - достъп до цифрови данни

⚠️ iSofMap с нов дизайн и нови услуги iSofMap - интернет приложението за достъп до специализирана кадастрална и пространствена информация и данни за недвижимите имоти на територията на Столична община e с нов дизайн. Екипът на ГИС-София, съвместно с Главния архитект на Столична община непрекъснато работи и се стреми да подобрява качеството на предлаганите услуги, за да отговори още по-пълно на Вашите нужди и изисквания. Усилията, които вложихме бяха в посока на подобряване на интерфейса, оптимизиране на функционалностите и навигацията на интернет приложението, с цел по-бърза и лесна работа с него. (checkmark) Чрез обновената платформа продължаваме да Ви предоставяме свободен достъп до разнообразни слоеве с информация, допълнителни тематични карти и множество дани за неджимите имоти на територията на всички 24 административни района в обхвата на Столична община. Запазили сме и сме допълнили възможностите на системата за извършване на безплатни справки и електронни услуги. (checkmark) В панела с електронни услуги на iSofMap ще откриете и новата ни услуга Данни от цифров модел. Чрез нея имате възможност, онлайн в реално време, да получите данни от цифровия модел на регулационните планове, поддържани от "ГИС-София" ЕООД в dxf формат. Специфично за услугата е, че обхватът на данните е квадрат с площ 4 ха, около центъра на избрания УПИ. http://www.isofmap.bg/

6:22 AM
06.11.2020
ELV

https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/06/Urbinat_Poster_%D0%902_new.pdf

Изложба представя проект за изграждането на зелен коридор в София Идеята се реализира в рамките на европейския проект "УРБиНАТ" ⚠️ Екипът на ОП “Софпроект” ви кани на изложба на открито и дискусия, посветени на проект за изграждането на зелен коридор в столичния район "Надежда". Събитието ще се състои на 13 юни от 10.00 до 13.00 ч. пред Общински културен институт - "Надежда" на бул. "Ломско шосе" №2. Идеята за създаването на здравословния коридор се реализира в рамките на европейския проект “УРБиНАТ”, финансиран по програма “Хоризонт 2020” на ЕС до 2023 година. София е водещ град по проекта заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция), както и градовете последователи – Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения). Инициативата търси и стимулира решения, вдъхновени от природата, за подобряване на качеството на средата в екологичен и социален аспект. Бъдещият зелен коридор ще свърже парк „Надежда“ със Северния парк чрез благоустрояване и природни решения за по-приятна среда за всички възрасти през кварталите „Толстой“, „Свобода“, „Надежда“ 2 и 4 и „Триъгълника“. Избрани са подходящи общински имоти, в които с активното участие на местните жители ще се очертаят маршрути за алеите и ще се подберат природни и вдъхновени от природата елементи, които да оформят зеления коридор. Срокът за изпълнение е до 2023 година. По време на събитието ще бъдат представени напредъкът по проекта и резултатите от допитванията до жителите на район "Надежда". Гражданите ще имат възможност да зададат въпросите си и да участват в работни групи на открито, които ще обсъждат детайли по реализацията на идеята за създаване на зелен коридор. Участниците ще могат да отправят предложенията си за оформяне на пространството на коридора в близост до дома им. Екипът на проект "УРБиНАТ" разчита на идеите и мнението на гражданите, защото построеното трябва да остане задълго, да бъде обичано и поддържано от хората, които ще го ползват. Поканата е към всички, които живеят, учат или работят в квартала, които имат бизнес там, обичат природата и искат повече природни решения в града около нас, както и за тези, които виждат себе си като възможни организатори и участници в по-нататъшната работа по проект “УРБиНАТ”. Надяваме се да има хора от всички възрасти, обединени от желанието район "Надежда" да стане по-хубав за всички. Вижте програмата на събитието на следния линк: https://sofproect.com/wp-content/uploads/2020/06/Urbinat_Poster_%D0%902_new.pdf Ако вали проливен дъжд и попречи да направим работните групи, ще отложим нашето събитие за 20 юни 2020 г., по същото време и на същото място. Да направим заедно зеления коридор „Надежда“! Най-интересното и най-хубавото предстои! Научете повече за проект УРБиНАТ на сайта на Софпроект, с чието съдействие се изпълнява проектът. 🔍 Разгледайте изложбата онлайн: https://sofproect.com/2020/06/09/urbinat/

4:13 AM
06.12.2020
ELV

Изложба представя проект за изграждането на зелен коридор в София – Sofproect

Заради прогнозата за дъжд се отлага планираното за 13 юни откриване на изложба и дискусия, посветени на проект за изграждането на зелен коридор в столичния район "Надежда". Изложбата вече е подредена пред Общинския културен институт - "Надежда" на бул. "Ломско шосе" №2, но официалното й откриване и дискусията ще се проведат на 20 юни от 10.00 до 13.00 часа (в случай, че вали събитието ще се състои вътре в сградата). Дотогава всеки ден в периода от 13 до 20 юни между 17.00 и 20.00 часа екипът на проекта ще бъде място, за да отговаря на въпросите на гражданите. Проектът предвижда създаването на зелен коридор, който да свърже парк „Надежда“ със Северния парк, преминавайки през кварталите „Толстой“, „Свобода“, „Надежда“ 2 и 4 и „Триъгълника“. Идеята за създаването на здравословния коридор се реализира в рамките на европейския проект “УРБиНАТ”, финансиран по програма “Хоризонт 2020” на ЕС до 2023 година. Повече за проекта и събитието можете да научите на https://sofproect.com/2020/06/09/urbinat/

12:05 PM
06.19.2020
ELV

Направление „Архитектура и градоустройство“ и главният архитект Здравко Здравков Ви канят на @Уличен фестивал Urbathon fest, който ще се проведе на 20 и 21 юни на ул. Искър 1, пред сградата на НАГ. На събитието ще бъдат представени двата проекта за превръщането на паркингът в площад и облагородяване на пространството между улиците Сердика и Искър, които бяха избрани по време на първата работилница за градски намеси Urbathon 2020, организирана от гл. арх. Здравко Здравков и гражданската организация Спаси София. В работилницата взеха участие млади архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти и артисти, които разработиха решения за подобрение на градската среда. Заповядайте на 20 и 21 юни пред сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, за да се запознаете с двата проекта за обновяване на наситеното с история и потенциал пространство, да поговорите с младите експерти и да споделите вашето мнение. Покана: sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal/Pokana-Urbaton.pdf

6:28 AM
07.3.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ На 02.07.2020 г. се проведе обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община. Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградите на районните администрации на р-н Слатина и р-н Изгрев с адреси, както следва: - район Слатина: бул. „Шипченски проход” № 67; - район Изгрев: ул. „Атанас Далчев“ № 12, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862 Писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството съответните районни администрации или по електронна поща: info@so-slatina.org, info@so-izgrev.bg; Общественото обсъждане ще приключи със заключителна дискусия, която ще се проведе на 16.07.2020 г. от 17:30 ч. в зала Универсиада. С презентациите на арх. Здравко Здравков и арх. Жоржета Рафаилова от представянето можете да се запознаете тук: Презентация на арх. Здравко Здравков - https://prezi.com/view/hahVDczNYjbiTsorbhPa/ Презентация на арх. Жоржета Рафаилова - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2F%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf

7:20 AM
07.4.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ На 02.07.2020 г. се проведе обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община. Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградите на районните администрации на р-н Слатина и р-н Изгрев с адреси, както следва: - район Слатина: бул. „Шипченски проход” № 67; - район Изгрев: ул. „Атанас Далчев“ № 12, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862 Писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството съответните районни администрации или по електронна поща: info@so-slatina.org, info@so-izgrev.bg; Общественото обсъждане ще приключи със заключителна дискусия, която ще се проведе на 16.07.2020 г. от 17:30 ч. в зала Универсиада. С презентациите на арх. Здравко Здравков и арх. Жоржета Рафаилова от представянето можете да се запознаете тук: Презентация на арх. Здравко Здравков - https://prezi.com/view/hahVDczNYjbiTsorbhPa/ Презентация на арх. Жоржета Рафаилова - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPrezentacia%20arh.%20J.%20Rafailova.pdf

12:39 PM
07.7.2020
ELV

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arh%20na%20nag%20-ad%20kenda%2Fplan-parter.pdf

От архивите на НАГ: СГРАДА НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КЕНДА“ (сградата не съществува) Проект за североизточен ъгъл на кръстовището на улиците „Сердика“ и „Триадица“ Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си. Тази седмица избрахме СГРАДА НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КЕНДА“ (сградата не съществува) Проект за североизточен ъгъл на кръстовището на улиците „Сердика“ и „Триадица“ Проект за търговско-административна сграда и хотел на Акционерно дружество „Кенда“ Проектант арх. Александър Рашенов, (съставил и ще ръководи), 1922 г. Туш на инженерно платно, оригинал, добро състояние. Това е нереализиран проект. Интересното в него е проектантът. Арх. Александър Рашенов е признат за легенда на българската реставрация от първата половина на ХХ в. Приносът му в тази област е огромен. Тук ни е представен като проектант на съвременна сграда през 1922 г. Със сигурност това е интересна и непроучена досега история. Собственик на парцела е Иван Кенда. Същият, който е построил наскоро луксозния хотел "Сплендид Палас", намиращ се в съседство на ул. "Веслец" и ул. "Триадица". Двете сгради би трябвало да бъдат построени на калкан. Не са известни причините, поради които проектът не е реализиран. През 1925 г. арх. Коста Николов проектира за същото място кооперативна палата (доходно здание) „Мусала“, която е построена. Проектът на арх. Рашенов е много интересен и го представя пред нас в нова светлина. Сградата е с Г-образен план при ъглов централен вход. Плановата схема е коридорна. Входният вестибюл е много впечатляващ и води към представителна вита двураменна стълба. Детайлно са разработени седем етажни нива. Конструкцията е монолитна. Няма данни за фасадните решения, но се предполага, че архитектурата е била решена в духа на модернизма. ФАЙЛОВЕ: 📌plan-parter.pdf - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arh%20na%20nag%20-ad%20kenda%2Fplan-parter.pdf План партер, М 1:100 📌 plan-kantori.pdf - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arh%20na%20nag%20-ad%20kenda%2Fplan-kantori.pdf План на канторен етаж, М 1:100 📌 plan-hotel.pdf - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arh%20na%20nag%20-ad%20kenda%2Fplan-hotel.pdf план на II, III, IV и V етаж, М 1:100 📌 plan-mansarda.pdf - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arh%20na%20nag%20-ad%20kenda%2Fplan-mansarda.pdf план мансарден етаж, М 1:100 📌 plan-suteren.pdf - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fot%20arh%20na%20nag%20-ad%20kenda%2Fplan-suteren.pdf план основи и мазе, М 1:100

3:58 AM
07.16.2020
ELV

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: „Проект на Наредба за градската среда на Столична община“ 1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва: На хартиен носител: Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронт-офис На вниманието на: Силвия Христова – общински съветник и арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община По електронен път: На електронна поща: nkamenov@sofia-agk.com Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община 2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации. 3. Период на консултацията: 60 (шестдесет) дни - от 13.07.2020 г. до 11.09.2020 г. 4. Съдържание на документацията: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община Проект на Наредба за градската среда на Столична община и др. свързани материали 5. Координати за връзка: арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ– СО телефон: (02) 9238 299 e-mail: nkamenov@sofia-agk.com 6. Място на публикуване на отговори: sofia.bg/portal-public-consultations Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

3:55 AM
07.20.2020

⚠️ NAG.Mobile вече и за потребители на IOS На 19.07.2020 г. стартира работна версия на Nag. Mobile, достъпно и в App Store за потребителите на IOS. Приложението съдържа базови данни, като предстои надграждане. Към настоящия момент предоставя достъп до "Карта на административните актове" на Направление "Архитектура и Градоустройство" към Столична Община. Включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация. NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store - apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014

6:39 AM
07.29.2020
ELV

Света Неделя

Представяне на идейно решение за обновяване на площад „Света Неделя“ Днес беше представено идейното решение за обновяване на площад „Света Неделя“ от главния архитект Здравко Здравков, арх. Масимилиано Фуксас, арх. Антонио Марселия и арх. Лучано Ландаета. През 2019 година Столична община проведе международен ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” и прилежащите пространства. Журито определи за победител в конкурса италианското Студио Фуксас. С победителят в конкурса е сключен договор за проектиране в два етапа: изготвяне на идейно решение и изработване на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на площад „Св. Неделя“ и прилежащите му пространства. Новият дизайн на площад „Света Неделя“ си поставя като основна цел възстановяването на пешеходните зони в центъра на София, така че да се създаде непрекъснато, безпроблемно и оживено обществено пространство. Темата за непрекъснатостта, разбирана като пространствено и визуално сближаване, се решава с включването на пешеходните части на булевард „Княгиня Мария Луиза“, булевард „Александър Стамболийски“, булевард „Витоша“ и на улица „Съборна“. Пешеходността на тези улици позволява по-добро проследяване на доминиращите визуални оси, идентифицирани в посоките север-юг и изток-запад, които се пресичат една в друга в централната точка, където се намира православната катедрала "Света Неделя". Важно е да се гарантира възможността за достъп, както физически, така и чисто визуален, чрез предефиниране на публичното пространство, за да се създаде оптимално свързан градски център в човешки мащаб. За да стане мястото активно и достъпно 24 часа в денонощието, всеки месец от годината, площадът ще бъде оборудван с всички необходими функции и технологични решения за по-добро задоволяване на различните потребности на голямо обществено пространство, което цели да стане сърцето на живота на града. Площадът се характеризира със значително разнообразие от функции, които са необходима предпоставка за получаване на правилната, непрекъсната и метаморфна жизненост на среда като тази. Проектът предлага осъществима намеса с възможно най-малка инвестиция, както по отношение на времето за строителство, така и на разходите. Избрани са местни строителни материали за настилките и местни растителни видове, за да се улесни както наличието, така и поддръжката им, като по този начин се насърчава и местната икономика. Основни моменти в проектното решение 📌 Проектът за площад „Света Неделя“ предвижда ново функционално зониране на пространството. Голямо значение е отредено на създаването на два основни пътя, които съответстват съответно на доминиращите зрителни оси - оста север-юг и оста изток-запад. Предлагат се градски парк в западната част, наземна и подземни връзка с Ларгото и премахване на архитектурните наслоения от последните години. 📌 Римските археологически находки, наскоро проучени, ще бъдат интегрирани в новия площад чрез стъклени настилки, които ще могат да ги защитят и да станат видими за обществеността, гарантирайки възприемането на различните слоеве, които характеризират тази зона. Добре планираните осветителните системи ще гарантират видимост на археологическото наследство през нощните часове. 📌 За да се насърчи жизнеността на мястото, се предлага разширяване на пешеходната зона и подобряване на достъпността до нея. Свързването с вече съществуващите пешеходни зони гарантира по-голяма непрекъснатост и плавност на пешеходните потоци. 📌 Новите пешеходни зони са планирани в пряка връзка с обществената мобилност. Интегрират се спирките на различните видове обществен транспорт. От съществено значение ще бъде пренасочването на пътното движение, така че да се освободи площада от автомобилното движение и паркирането. 📌 Осветлението през нощта ще направи площада безопасен и удобен, а допълнителните осветителни тела към фонтаните и растителността ще оживят пространството чрез сценографски ефекти. 📌 Чрез използването на местни строителни материали, местни растителни видове и интервенция, която възможно най-малко променя топографията на района, съществено се ограничават разходите за строителство. Предоставянето на високотехнологични елементи, захранвани от възобновяема енергия, ще доведе до ограничаване на разходите за енергия в дългосрочен план. 📌 Разширяването на функциите на площада ще увеличи вече съществуващите стопански дейности и ще привлече допълнителни частни инвестиции за целия град. Предстоящи дейности 1. Представяне на становища по проектното решение - 29 август – 11 септември 2020 г. 2. Изготвяне на технически проект – октомври – декември 2020 г. 3. Съгласуване и одобряване на работния проект – януари – юни 2021 г. 4. Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител – септември 2021 г. – март 2022 г. 5. Стартиране строителство с първия етап – от ул. „Алабин“ до ул. „Позитано“ – април 2022 г. Видео - https://www.youtube.com/watch?v=GlvpCRfYJ0E&feature=youtu.be Презентация - https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FSVETA%20NEDELIA%20%2FFuksas_BG_full_compressed_compressed.pdf Всички материали можете да разглдате на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/AO93Cn81EuI%3d

9:14 AM
08.4.2020
ELV

"Архитектура и градоустройство" към СО

Продължаваме да развиваме идеята за популяризиране на важни исторически документи на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“. Към раздел „Устройствени планове“ , Общият градоустройствен план на Столичната голяма община от 1938 г. (план „Мусман“) са публикувани Закони за одобряване / изменение и допълнение / приложение на Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Плана „Мусман“): 1. Наредба-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 80 от 12.04.1938 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 135 от 19.06.1940 г. 3. Правилник за строежите съгласно забележката към чл. 2 от Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 287 от 19.12.1940 г. 4. Закон за приложението на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 76 от 06.04.1941 г. 5. Наредба-закон за изменение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 233 от 06.10.1945 г. Можете да ги разгледате на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/964

5:11 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

С оглед създаване на възможност за предаване на инвестиционните проекти в електронен вид, Направление "Архитектура и градоустройство", съвместно с екип от Камара на архитектите в България разработи примерни темплейти за графично оформяне на чертежите при изработване на инвестиционни проекти за сградни обекти и линейни обекти (например огради). 📌 01 Заглавна страница 📌 02 Съдържание 📌 03 - 1 Обяснителна записка - текстова част 📌 04 - Атрибути на чертожния лист 📌 05 - 1 Чертеж Ситуация 📌 05 - 2 Чертеж План - полуподземни и подземни 📌 05 - 3 Чертеж План - надземни етажи на партер 📌 05 - 4 Чертеж План - надземни етажи над партер 📌 05 - 5 Чертеж План - покрив 📌 05 - 6 Чертеж Разрез 📌 05 - 7 Чертеж Фасада 📌 Антетка М1_50 (DWG) 📌 Рамки печат М1_50 (DWG) 📌 Рамки печат М1_100 (DWG) 📌 Рамки печат М1_250 (DWG) 📌 Рамки печат М1_500 (DWG) 📌 Рамки печат М1_1000 (DWG) (magnify) Темплейтите са достъпни на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1049

7:21 AM

"Архитектура и градоустройство" към СО

Продължаваме да развиваме идеята за популяризиране на важни исторически документи на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“. Към раздел „Устройствени планове“ , Общият градоустройствен план на Столичната голяма община от 1938 г. (план „Мусман“) са публикувани Закони за одобряване / изменение и допълнение / приложение на Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Плана „Мусман“) : 1. Наредба-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 80 от 12.04.1938 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 135 от 19.06.1940 г. 3. Правилник за строежите съгласно забележката към чл. 2 от Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 287 от 19.12.1940 г. 4. Закон за приложението на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 76 от 06.04.1941 г. 5. Наредба-закон за изменение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 233 от 06.10.1945 г. Можете да ги разгледате на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/964

7:30 AM
  • Share НАГ-Столична Община Community on Facebook
  • Share НАГ-Столична Община Community on Twitter
  • Share НАГ-Столична Община Community on Google+

What is Viber?

Viber is a free messaging and calling app that allows people to connect with friends and family, no matter who they are or where they are from.

Stay in touch

Send texts, photos, videos and more

Audio and video calls

Make HD-quality calls and switch to video easily

Stickers & GIFs

Communicate genuinely, playfully and expressively

Create Communities

Build and manage conversations with unlimited members

Instant voice & video

Record quick-sending voice and video messages

Chat Extensions

Find & share videos, music and more right in your chats

Delete seen messages

Take back what you didn't mean to send

Multi-platform

Sync history and transfer calls to Viber for Desktop

Don't have Viber yet? Download now

Get Viber on App storeGet Viber on Google play